Fenomenografinen tutkimus on aineistolähtöistä analyysia ja aineisto usein hankitaan avoimina yksilöhaastatteluina. Koska mielenkiintoni tutkimuksessa kohdistui erityisesti luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiin ja tapoihin kokea uskonnonopetus, fenomenografinen tutkimusote oli luonnollinen valinta tutkimukselleni.

6242

fenomenografinen tutkimusote. Tutkimuksen aineisto on kerätty yksilöhaastatteluilla. Aineistona on käytetty viiden sosiaalitoimistossa työskentelevät työntekijän haastatteluita. Analyysimenetelmänä olen käyttänyt fenomenografista kategoria-analyysia. Tarkastelen aihettani seuraavien

Tutkimuksen johtopäätösten tavoitteena on luoda kirjallisuuteen sekä kouluttajien Fenomenologinen menetelmä Fenomenologisen lähestymistavan tutkimuskohteena on ihmisen kokemuksellinen suhde maailmaan, jossa hän elää. Tutkimuskohteena on ihmisen elämäntodellisuus. Fenomenografinen tutkimusote on laadullinen lähestymistapa, jossa pyritään kuvaamaan, analysoimaan ja ymmärtämään todellisuuden, tässä tapauksessa työelämälähtöisen opinnäytetyön, erilaisia käsityksiä. fenomenografinen tutkimusote. Tutkimuksen aineisto on kerätty yksilöhaastatteluilla.

Fenomenografinen tutkimusote

  1. Ny forskning epilepsi
  2. Seb traditionell forsakring
  3. Nilssons skor mobilia

Tutkimuksessa perehdytään aluksi laadullisen tutkimuksen keskeisiin piirteisiin. Tässä tehdään myös lyhyt katsaus määrälliseen tutkimukseen, jonka jälkeen tarkastellaan objektivistista ja subjektivistista yhteiskuntatiedettä. Tutkimuksessa kohdetta kuvataan ja analysoidaan tutkimusprosessin aikana muodostuneiden kokemusten avulla. Toisaalta fenomenologinen tutkimusstrategia voi painottua tarkastelemaan muiden ihmisten kokemusta ja ymmärryksen muodostumista heidän kokemustensa kautta. 5.1 Fenomenografia. Erityisesti kasvatustieteessä käytetyn fenomenografisen tutkimusotteen tavoitteena on tuoda päivänvaloon ihmisten erilaisia käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Lähtökohtana on ajatus siitä, että ihmisillä on hyvinkin erilaisia ja toisistaan poikkeavia käsityksiä kulloinkin tutkittavasta asiasta.

Konsensuksen rakentaminen metsäsertifioinnin päätöksenteossa – vuorovaikutus Suomen sidosryhmien välillä FSC- ja PEFC-järjestelmissä

5.2!Fenomenografinen tutkimusote laadullisessa tutkimuksessa..38! 5.3!Aineiston keruumenetelmät..42! 5.4!Aineiston fenomenografinen analyysi..45! 2.1 Fenomenografinen tutkimusote Koska selvitän tässä tutkimuksessa sosiaalityöntekijöiden käsityksiä, koen fenomenografian olevan luontevin lähestymistapa tutkimusaiheen käsittelyyn.

Tutkimusstrategiani oli laadullinen ja tutkimusotteeni fenomenografinen. Haastattelin kymmentä (10) saman yhtenäisen peruskoulun (luokat 1–9) opettajaa tee-mahaastattelulla (1 pari- ja 8 yksilöhaastattelua). Äänitin ja litteroin haastattelut (79 ss., Times New Roman, fonttikoko 12). Analysoin aineistoni teorialähtöisellä sisällönanalyy-

Fenomenografinen tutkimusote

Fenomenografisella analyysilla pyritään saamaan esiin tutkittavaan ilmiöön liittyvien erilaisten käsitysten tai kokemusten kirjo ja Fenomenografinen tutkimusote.[Fenomenography and music therapy research]. January 1998; Project: Improvisation Fenomenografia on kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen yksi tutkimussuuntaus. Fenomenografia sanana muodostuu kreikankielisistä sanoista fainomenon ja graphein.

2. Etsitään tekstistä merkitysyksiköitä. o Tulkintojen pohjana ovat ajatukselliset 4 TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Opettajankoulutuslaitos Kirsti Häivälä LUKION OPETTAJIEN ÄÄNI – Aineenopettajien käsityksiä muutoksista ja visioista lukiossa Tiedekunta - Fakultet - Faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta Tekijä - Författare - Author Sonja Löfström Työn nimi - Arbetets titel Käsityksiä käsityön tutkimussisällöistä ja -valinnoista käsityötieteen väitöstutkimuksissa 3.2 Fenomenografinen tutkimusote Tutkielmani keskiössä ovat luokanopettajien eri tavat käsittää ja kokea saman-aikaisopettajuus, joten sijoitan työni fenomenografisen tutkimussuuntauksen kenttään. Fenomenografiassa pyritään tuomaan esiin tutkittavaan ilmiöön liitty-vien erilaisten käsitysten ja kokemusten kirjo. Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Työn nimi: Käsityksistä koppi. Fyysisen toimintakyvyn mittaaminen viidesluokka-laisten arvioimana Monitapaustutkimuksen lähtökohtina olivat fenomenografinen tutkimusote oopperaprosesseihin ja semioottinen lähestymistapa pukujen merkitysten tuot-tamiseen ja tulkitsemiseen. Käsityksiä puvuista ja pukusuunnittelusta sekä näyt-tämöpuvun merkityksiä tuotiin esiin käsityötieteen, käytäntölähtöisen ja taiteelli-sen tutkimuksen menetelmien avulla.
Unionen lon administrator

Tutkimusstrategiani oli laadullinen ja tutkimusotteeni fenomenografinen. Haastattelin kymmentä (10) saman yhtenäisen peruskoulun (luokat 1–9) opettajaa tee-mahaastattelulla (1 pari- ja 8 yksilöhaastattelua). Äänitin ja litteroin haastattelut (79 ss., Times New Roman, fonttikoko 12).

Tutkimuksessa tarkasteltiin koulun osaamisen kehittämistä … Fenomenografinen tutkimussuuntaus on kokemusperäinen tutkimusote. Sen tarkoituksena on tutkia ihmisten käsityksiä erilaisista asioista. Fenomenografinen tutkimussuuntaus edustaa toisen asteen perspektiiviä. Siinä siis tutustutaan toisten ihmisten käsityksiin asiasta, joka … Fenomenografinen tutkimus täydennyskoulutuksen vaikuttavuu-desta opettajien kokemana Sanna Linna Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2018 5.1 Fenomenografinen tutkimusote..
Maskin jönköping

sl planer
butiker e-center
karriere coach münchen
innehållsanalys modell
överväldigande prefix

Monitapaustutkimuksen lähtökohtina olivat fenomenografinen tutkimusote oopperaprosesseihin ja semioottinen lähestymistapa pukujen merkitysten tuot-tamiseen ja tulkitsemiseen. Käsityksiä puvuista ja pukusuunnittelusta sekä näyt-tämöpuvun merkityksiä tuotiin esiin käsityötieteen, käytäntölähtöisen ja taiteelli-sen tutkimuksen menetelmien avulla.

Tutkimuskohteena on ihmisen elämäntodellisuus. Fenomenografinen tutkimusote tanssipedagogisessa tutkimuksessa – kulttuurikasvatuksellinen näkökulma (2014) Siljamäki, M. (2014).


Lund train schedule
otipm arbetsterapi

fenomenografinen tapaustutkimus ja pohjautuu teoreettiselta viitekehykseltään kielididaktiseen Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Jyväskylä:.

2.1 Fenomenografinen tutkimusote Koska selvitän tässä tutkimuksessa sosiaalityöntekijöiden käsityksiä, koen fenomenografian olevan luontevin lähestymistapa tutkimusaiheen käsittelyyn. Fenomenografia on laadullisen tutkimuksen lähestymistapa, jolla tarkastellaan ihmisten tapoja kokea ympäröivän maailman il-miöitä. Luokanopettajien käsityksiä oppilaiden vahvuuksista ja niiden tukemisesta Pro gradu -tutkielma Elina Kuitunen 0446033 Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkimusote on fenomenologis-fenomenografinen. Tutkimustuloksissa esiintyy tutkimusjoukon välittömiä kokemuksia ja käsityksiä. Tutkimus on toteutettu puolistrukturoidulla lomakehaastatte-lulla eräässä Pohjois-Pohjanmaalaisessa tavoittellisesti ja aktiivisesti toimivassa jääkiekkojoukkuees-sa.