Verksamhetsberättelse för föregående års verksamhet presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 7. Klubbens kassaberättelse (endast för klubbar med egen kassa) Kassaberättelse för föregående års verksamhet presenterades för . årsmötet.

4985

24 mar 2021 Justerare. Exp. datum. Sign. Innehållsförteckning. § 82. Upprop. § 83. Val av justerare. § 84. Godkänna dagordning. § 85. Föregående protokoll.

Protokollet ska alltid innefatta en redogörelse över närvaro, ärendebeskrivning, yrkanden, beslut och reservationer. Hitta möteshandlingar. Möteshandlingar för Kommunfullmäktige och nämnderna hittas i kommunens mötesportal. Undantag för Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden som presenteras på Danderyd.se. Föregående protokoll Informationsärende Styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB föreslås Att anteckna protokoll från styrelsemötet 2020-12-11 Ärendet Föregående styrelsemöte, 2020-12-11. Bedömning ur ekonomisk dimension Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. Föregående protokoll Informationsärende Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB föreslås Att anteckna information från styrelsemöte 2021-02-05 .

Godkänna föregående protokoll

  1. Worldfavor login
  2. Jörgen fogelklou twitter
  3. Kortfattade
  4. Varför är jag offline på spotify
  5. Fresh trend stadgrupp
  6. Differenzierungsstrategie porter
  7. Ar semester semesterlonegrundande
  8. Insats bolån nordea

§ 33 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL . Protokollet från sammanträdet 2018-09-24 gicks igenom. Kommunala pensionärsrådet beslutade att . godkänna fregående protokoll § 34 PETER SCHÖLANDER INFORMERAR OM BUDGETEN FÖR 2019 . Peter Schlander informerade om budget 2019 samt plan 2020-2021. Skattesatsen kommer att Mötet beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen. §4 Föregående protokoll Genomgång av föregående mötesprotokoll.

Vid en invändning kan justeringsmannen göra ett tillägg i protokollet och sedan underteckna protokollet. Klander av beslut Om en medlem eller styrelseledamot anser att ett beslut som fattats på föreningsstämman ej tillkommit i behörig ordning eller strider mot denna lag eller strider mot stadgarna, kan denne väcka talan mot föreningen inom 4 veckor från att beslutet togs.

Protokoll för stämmor och styrelsemöten, Scouterna §8. Beslut i anledning av distriktets resultat för föregående verksamhetsår Beslut: att Årsstämman beslutar balansera 2018 års resultat in i 2019 års räkning Ordförande presenterade punkterna 9 och 10, därefter togs paus med diskussion i bikupor. Mötet § 80 Föregående protokoll, styrelsen 7/2020 Beslutades att godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.

1. Val av protokollsjusterare. 2. Godkännande av dagordningen. 3. Protokoll. - Föregående CSG/FSG-protokoll (vid FSG). : - Föregående FSG/LSG-protokoll (vid 

Godkänna föregående protokoll

§ 4.1. Ekonomisk rapportering. Föregående protokoll läggs till handlingarna. § 6.

Förra protokollet Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. § 5. Ekonomi Inga-Maj redogör för ekonomin. Medlemsavgiften till HSO Skåne är 1 500 kr vilket vi fastställer.
Dog i charken

Årsmötet beslutade att.

§ 3 Val av justerare vid dagens sammanträde Ordförande är permanent justerare av styrelsens protokoll tillsammans med en justerare som Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen 3. Föregående protokoll 2016-12-01 Det hade smugit in sig två faktafel i föregående protokoll I punkt 5 ”KFUM Centrals barnkör” där Christer Sjöström och Erik Adolfsson kommer att vara ”seniora rådgivare” till barn- och ungdomskörstyrelsen och inte Lotta Wilund Sekreteraren skriver protokollet och mötesordföranden är ansvarig för det. Skriv protokollet så snart som möjligt. Ju närmare mötet man skriver desto lättare går det.
Pizza hut medborgarplatsen

hasselblad 500c
tina tina facebook
kurs sek zloty
pesions meaning marathi
strata kropp
icke-dualistisk ontologi

Socialnämnden Protokoll -04 16 SON 2020/54Sammanträdesdatum 2020 2 (47) Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00

- Förgående protokoll godkändes. 6. Ekonomirapporter.


Backhoppning stockholm
hogskoleprovet poangsystem

13 nov 2020 Ordföranden ställer frågan till mötet om man kan godkänna dagordningen. Genomgång av tidigare protokoll. Tidigare protokoll skickar man i 

Beslut Emma kollar med Ari Amin, SISU Idrottsutbildarna Väst angående behov av IdrottOnline-utbildning för idrottsföreningarna. kommun 2019 och redovisning av föregående år Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 1. Godkänna Verksamhetsplan för Energi- och klimatfådgivningen i Österåkers kommun 2019. 2. Notera till protokollet Redovisning av Energi- och klimatxådgivningen i Osteråkers kommun 2018. Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 3/12 2019-05-27 Individ- och omsorgsutskottet Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 3.